UBEZPIECZENIE
GAP

Powszechnie wiadomo, że wartość każdego samochodu maleje w trakcie użytkowania. Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

Skontaktuj się
Skontaktuj się
Strona główna - Usługi - Ubezpieczenie GAP

POZNAJ UBEZPIECZENIE GAP!

Ubezpieczenie GAP Fakturowy i GAP AC to dobrowolne ubezpieczenia zapewniające ochronę od ryzyka utraty wartości ubezpieczonego pojazdu na wypadek szkody całkowitej i kradzieży.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie chroni przed ryzykiem spadku wartości pojazdu wskutek upływu czasu na wypadek wystąpienia szkody całkowitej w postaci całkowitego zniszczenia lub utraty pojazdu (w tym kradzieży)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkodę całkowitą pokrytą przez ubezpieczyciela AC pojazdu lub OC sprawcy zgodnie z warunkami ubezpieczenia

Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową (w przypadku ubezpieczenia GAP Fakturowy) lub sumą ubezpieczenia z polisy Auto Casco (w przypadku ubezpieczenia GAP AC) ubezpieczonego pojazdu a wartością pojazdu w dniu wystąpienia szkody całkowitej

Suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie:
- 60.000 zł – dla Pojazdów o wartości do 300.000 zł (z VAT) lub
- 80.000 zł – dla Pojazdów o wartości od 50.001 zł (z VAT) do 300.000 zł (z VAT) lub
- 150.000 zł – dla Pojazdów o wartości od 150.001 zł ( z VAT) do 400.000 zł (z VAT) lub
- 200.000 zł – dla Pojazdów o wartości od 250.001 zł ( z VAT) do 600.000 zł (z VAT).

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Roszczeń z tytułu szkód które nie zostały uznane przez ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy za szkodę całkowitą.

Sytuacji, gdy pomimo stwierdzenia szkody całkowitej pojazd został naprawiony lub ubezpieczyciel AC lub OC sprawcy przyznał z tego tytułu auto na wymianę.

Skutków obniżenia odszkodowania przez ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy (np. z tytułu udziału własnego, konsumpcji sumy ubezpieczenia, korekt ujemnych).

Szkód całkowitych, które zostały spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Szkód całkowitych powstałych w związku z popełnieniem przestępstwa.

Szkód całkowitych powstałych wskutek użytkowania ubezpieczonego pojazdu niezgodnego z przeznaczeniem.

Strat pośrednich, utraty zysków spowodowanej niemożnością korzystania z ubezpieczonego pojazdu.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia GAP jest uzależniona od:
- posiadania ubezpieczenia AC obejmującą ryzyko całkowitego zniszczenia lub utraty Pojazdu,
- wypłaty odszkodowania z tytułu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela OC lub ubezpieczyciela AC zgodnie z warunkami ubezpieczenia AC.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody całkowite zaistniałe na terytorium geograficznym Europy w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia GAP.

Ubezpieczeniem można objąć pojazdy zarejestrowane w Polsce.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Zawarcie dla ubezpieczonego pojazdu umowy ubezpieczenia AC z pełną ochroną, obowiązującą w całym okresie trwania umowy ubezpieczenia
GAP.

W przypadku uzyskania oświadczenia ubezpieczyciela AC lub OC sprawcy o przyznaniu odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, zgłosić ten
fakt Centrum Autoryzacji Szkód w ciągu 7 dni roboczych.

Dostarczenie do Zakładu Ubezpieczeń wszelkich informacji i dokumentów oraz dokonanie czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia
przez Zakład Ubezpieczeń roszczeń od sprawcy szkody.

Poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń o każdej zmianie swojego adresu.

Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o zamiarze przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia GAP na nowego nabywcę.

Jak i kiedy należy opłacać składki?

Składka płatna jest jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia GAP lub w późniejszym terminie, wskazanym w dokumencie ubezpieczenia.

Wysokość składki, termin płatności oraz informacje dotyczące sposobu płatności określa dokument ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może żądać zapłaty składki wyłącznie od ubezpieczającego.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 24, 36, 48 albo 60 miesięcy.

Okres ochrony ubezpieczeniowej wskazany jest w polisie lub certyfikacie. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia wskazanego jako początek okresu ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia GAP wygasa:
- z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, chyba, że stosunek ubezpieczenia wygasł przed tym terminem z innych przyczyn,
- z dniem wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia GAP,
- z dniem wyrejestrowania pojazdu,
- z dniem odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia GAP,
- w przypadku zbycia ubezpieczonego pojazdu bez przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia GAP na nabywcę.

Jak rozwiązać umowę?

Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia GAP w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia GAP na rachunek osoby trzeciej ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia jedynie na
pisemny wniosek ubezpieczonego

  Masz pytanie? Napisz do nas.

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. .

  Biuro Obsługi Klienta

  ZADZWOŃ

  T: +48 801 535 535

  WYŚLIJ SMS

  T: +48 664 908 524

  Wyróżnione oferty

  Zobacz wszystkie
  Pokaż porównanie (1/3)

  PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

  W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

  Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

  OBSERWUJ SAMOCHÓD

  Podaj swój e-mail żeby być na bieżąco ze statusem dostępności tego samochodu oraz zmianą ceny.

  UDOSTĘPNIANIE

  Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  1. Współadministratorami danych osobowych są:

  1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
  2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
  3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
  4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
  5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

  2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

  2. przygotowania oferty;

  3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

  4. realizacji usług,

  5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

  1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

  3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

  1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

  2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

  6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Cześć,w czym mogę Ci pomóc?