POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej została opisana Polityka Prywatności Grupy LELLEK.

Strona główna - Dokumenty - Polityka prywatności

I. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez podmioty Grupy LELLEK („Grupa LELLEK”, „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Grupę LELLEK poprzez strony internetowe poszczególnych podmiotów z Grupy LELLEK.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje tylko niektóre kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy oraz klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konfiguratorów pojazdów, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń) itp.

Grupa LELLEK gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.lellek.pl. Korzystając z serwisu akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

 • Dane kontaktowe podmiotów Grupy LELLEK znajdują się na podstronie: KONTAKT
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych znajdują się na podstronie: Inspektor Ochrony Danych

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Grupy LELLEK opiera się na następujących przepisach:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”,
 • Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 576),
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. tj. z dnia 6 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Poniższe zapisy Polityki prywatności uściślają zakres, sposób i cel przetwarzania danych.

W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie poniższymi zasadami:

 1. Dane osobowe są zbierane jedynie w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. Cele dla których zbieramy dane osobowe są jasno przedstawione i są zgodne z przepisami prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami
 3. Pilnujemy aktualności i poprawności danych osobowych oraz bezzwłocznie odpowiadamy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych.
 4. Wykonujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 6. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 7. Dane osobowe są chronione przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 8. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom, następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w bezpieczny sposób, umownie zabezpieczony.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, Grupa LELLEK wykonuje prawa Użytkowników wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

W myśl powyższego Użytkownik ma prawo do:

 1. żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 2. żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo dostępu do danych, tj. masz prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 7. prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można przesłać mailowo na adres: iod@lellek.com.pl, lub pisemnie na adres właściwego podmiotu z Grupy LELLEK wskazanym na wstępie, z dopiskiem „IOD”.

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, a taka informacja zostanie niezwłocznie przekazana do Użytkownika. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do Grupy LELLEK swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania) oraz wskazanie właściwego podmiotu z Grupy LELLEK. Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Grupa LELLEK podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej priorytetem dla nas była zasada zapewnienia bezpieczeństwa. Wdrożone procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa oraz zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

b) integralności – chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Grupy LELLEK mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podołał Użytkownik na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Sposób przetwarzania danych

Grupa LELLEK przetwarza dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Administrator informuje każdorazowo o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł, w tym na podstawie Twojej zgody z naszej strony internetowej tj. m.in.. sklep internetowy, czy formularze kontaktowe. Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas mogą być:

 1. Zgoda – na jeden lub kilka określonych celów (na przykład przy wysyłaniu informacji handlowych i marketingowych, wysyłce Newslettera, udzieleniu informacji o charakterze marketingowym).
 2. Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.
 3. Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (np. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną).
 4. Prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed tymi interesami (każdorazowo opisane w klauzulach informacyjnych, np. cele dowodowe).

Pliki cookies

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe.

Serwery automatycznie zapisują takie dane jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki danych, wysyłane przez portal i zapisane na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym użytkownika końcowego. W plikach przechowywane są różne anonimowe informacje o użytkowniku i jego preferencjach (np. historia odwiedzanych stron, liczba wejść unikalnych/ odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty). Dane te są gromadzone za pomocą rozwiązania zewnętrznego dostawcy (Google Analytics). Uzyskane dane wykorzystywane są do ulepszenia zawartości i funkcji serwisu, w celach statystycznych i reklamowych.

Pliki cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, nr telefonu czy adres e-mail.

Użytkownik końcowy może nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może usunąć istniejące już pliki cookies.

Brak zgody na instalowanie plików cookies umożliwia dalsze korzystanie przez użytkownika z portalu, może jednak wiązać się z brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności, a korzystanie z witryny może nie być opcjonalne.

Sposób zbierania danych

Grupa LELLEK zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią lub Biurem Obsługi Klienta, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się bezpośrednio z podmiotem Grupy Lellek, jej oddziałem czy salonem oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (o czym mowa była powyżej).

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych Grupa LELLEK może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika przy pomocy formularzy internetowych. W takim przypadku podanie przez danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi (w każdym przypadku za Twoją zgodą wyrażoną poprzez pozostawienie przez Ciebie danych i wysłanie formularza).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności Lellek Group możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP.

Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo powyżej.

VII. Wyrażenie zgody przez użytkownika – cofnięcie zgody przez użytkownika

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych.

Użytkownik, Klient lub Potencjalny Klient Grupy LELLEK ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego pod tym linkiem bądź poprzez bezpośredni kontakt z właściwym podmiotem Grupy LELLEK (dane kontaktowe podane na wstępie).

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email.

W innych przypadkach pozyskanych przez Grupę Lellek zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami – musimy jednak uprzedzić, iż wycofanie zgody pociąga za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. Informujemy również, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o wycofanie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma, od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę , z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

W przypadku posiadania przez Grupę LELLEK danych osobowych na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie cofnięcia zgody na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji w punkcie Pliki cookies.

VIII. Przechowywanie danych

Grupa LELLEK przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

IX. Odbiorcy danych udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

W niektórych przypadkach dane mogą być udostępnione także innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna. Grupa LELLEK, za zgodą Użytkownika, udostępnia zgromadzone dane osobowe w w/w celach podmiotom świadczącym usługi powiązane z działalnością Administratora, w tym Volkswagen Group Polska z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 oraz firmom powiązanym kapitałowo z Administratorem.

Grupa LELLEK może przekazać dane swoich Użytkowników organom legitymującym się uprawnieniami do żądania ich przekazania.

Możemy udostępnić dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku,  call center, organizacji i realizacji wydarzeń czy audytorom.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

Grupa LELLEK zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na stronie internetowej.

W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na stronie internetowej.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności: 20.06.2022

Masz pytania?

Jeżeli nie znalazłeś interesujących Cię informacji


Skontaktuj się

Wyróżnione oferty

Zobacz wszystkie
Pokaż porównanie (1/3)

PORÓWNYWARKA JEST PEŁNA!

W porównywarce mogą znajdować się jednocześnie trzy samochody.

Wybierz samochód, który mamy zastąpić Audi Q7 45 TDI quattro.

OBSERWUJ SAMOCHÓD

Podaj swój e-mail żeby być na bieżąco ze statusem dostępności tego samochodu oraz zmianą ceny.

UDOSTĘPNIANIE

Wybierz gdzie chcesz udostępnić ofertę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Współadministratorami danych osobowych są:

1. LELLEK sp. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole,
2. LELLEK Gliwice sp. z o.o. ul. Portowa 2 44-100 Gliwice,
3. LELLEK Koźle sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 25 47-200 Kędzierzyn- Koźle,
4. LELLEK Katowice sp. z o.o. Oddział w Katowicach ul. T. Kościuszki 328 40-608 Katowice,
5. 3L.PL. z o.o. ul. Opolska 2c 45-960 Opole.

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@lellek.com.pl

2. Numer telefonu – Biuro Obsługi Klienta: 801 535 535.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1. podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta,

2. przygotowania oferty;

3. weryfikacji możliwości zawarcia umowy,

4. realizacji usług,

5. obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

1. wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

2. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,

3. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

1. Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż wymagają tego przepisy prawa lub do czasu cofnięcia wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

2. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania Państwa danych niezgodnego z prawem.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Ich brak uniemożliwi realizację powyższych celów oraz kontakt z Państwem.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Cześć,w czym mogę Ci pomóc?